Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Advocaat Reulens persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de Belgische privacywetgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke

Martine Reulens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
U kunt haar telefonisch of per e-mail bereiken op het volgende adres:

Zevenbronnenstraat 100
1653 Dworp
+32 2 305 91 68
hello@advocaatreulens.be

Verzamelde persoonsgegevens

Als advocaat verzamelen wij persoonsgegevens van onze cliënten, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, beroep, nationaliteit en rijksregisternummer, gezinssamenstelling, btw- en ondernemingsnummer, rekeningnummer(s) en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Wij kunnen ook andere gegevens verzamelen die relevant zijn voor de zaak waarvoor u ons hebt ingeschakeld, zoals financiële en boekhoudkundige informatie, gegevens over uw gezondheid of gegevens met betrekking tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedures.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om u juridisch advies te geven, om u te vertegenwoordigen in juridische procedures, om u te factureren voor onze diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een klantenregister.
We baseren ons op verschillende rechtsgronden om persoonsgegevens te verwerken, waaronder toestemming, de contractuele relatie, wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang en het algemeen belang.
De wettelijke basis voor onze verwerking van persoonsgegevens zal verschillen, naargelang onze relatie.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Als advocaat hebben wij een wettelijke plicht om de vertrouwelijkheid van de informatie die wij ontvangen van onze cliënten te beschermen en zijn wij gehouden aan het opgelegde beroepsgeheim. In de uitvoering van onze dienstverlening kan het dus nodig zijn dat wij persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals gerechtelijke instanties, overheidsdiensten, ondernemingen en particulieren (cliënten, tegenpartijen en derden), advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten, IT-dienstverleners, vertalers, sociaal secretariaat en andere dienstverleners van het kantoor.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens op beveiligde servers en systemen en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren. De bewaartermijn kan dus variëren naargelang de aard van de persoonsgegevens en het doel van de verwerking.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, en om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken of als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet op een rechtmatige manier hebben verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via de volgende contactgegevens:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen de bijgewerkte versie op onze website plaatsen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.