Algemene Voorwaarden

1. Wettelijke informatie
Advocaat Reulens (hierna ‘de advocaat’) is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0544.324.705
Het kantoor is gevestigd te 1653 Dworp, Zevenbronnenstraat 100.

In het kader van de dienstverlening handelen wij conform de deontologische regels die zijn vastgelegd in de wettelijke bepalingen van het gerechtelijk wetboek, de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, de Orde van Vlaamse Balies en de Balie van Brussel. Indien gewenst, kunnen wij u deze regels ter beschikking stellen.

2. Toepassingsgebied
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door de advocaat onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
Indien de cliënt over eigen algemene voorwaarden beschikt, sluiten deze algemene voorwaarden de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt uit.
Elke wijziging van of afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn niet enkel van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt maar eveneens op alle eventuele navolgende opdrachten.

3. Informatie te verstrekken door de cliënt
De cliënt verbindt zich ertoe, op vertrouwelijke basis, alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een correcte en efficiënte dienstverlening, bij aanvang van en lopende de opdracht aan de advocaat te verstrekken.
De advocaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebeurlijke schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

4. Aansprakelijkheid en verzekering
De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot de tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Amlin Europe NV. Op dit moment is het verzekerde bedrag per schadegeval vastgesteld op een maximum van 1.250.000,00 euro.
Het kantoor kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor fouten of tekortkomingen van derden of andere deskundigen dewelke bij de uitvoering van de dienstverlening werden ingeschakeld ongeacht of zij hun kosten en erelonen aan het kantoor aanrekenen dan wel rechtstreeks aan de cliënt factureren.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden ook de schade niet dekt, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het ereloon, door de cliënt betaald voor de diensten die hebben geleid tot de aansprakelijkheid.

5. Aanstelling van derden
In het kader van een goede uitvoering van de opdracht kan het noodzakelijk zijn beroep te doen op derden zoals ondermeer gerechtsdeurwaarders, notarissen, revisoren, vertalers, consultants, deskundigen, arbiters…
De aanstelling van deze derden zal desgevallend gebeuren in samenspraak met de cliënt.
Hun aanstelling gebeurt dan ook uitsluitend in naam en voor rekening van de cliënt die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De erelonen en kosten van deze derden zullen in de regel rechtstreeks gefactureerd worden aan de cliënt zonder onze tussenkomst. Indien het kantoor per uitzondering deze vergoedingen heeft dienen voor te schieten, zullen deze integraal worden doorgerekend aan de cliënt.

6. Middelenverbintenis
Onze dienstverleningsovereenkomst betreft een middelenverbintenis.
De advocaat verbindt er zich toe de toevertrouwde opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst uit te voeren.

7. Honoraria en Kosten
De bepalingen betreffende de kosten- en ereloonstaten worden uitvoerig behandeld onder de rubriek ‘tarieven’ op de website www.advocaatreulens.be.
In geval van niet-betaling van de kosten- en ereloonstaat zijn wij gerechtigd om van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onze tussenkomst op te schorten.
De advocaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade veroorzaakt door de opschorting van de werkzaamheden ingevolge de niet-betaling van de staat van kosten en honoraria.

8. Derdengelden
Het kantoor stort alle bedragen die zij ontvangt op haar derdenrekening voor rekening van de cliënt binnen de korst mogelijk tijd door op rekening van de cliënt
Evenwel is de advocaat gerechtigd om op de bedragen ontvangen voor rekening van de cliënt sommen in te houden tot dekking van de openstaande kosten en ereloonstaten in het betreffende dossier of enig ander dossier dat zij behandeld voor de cliënt. Zij brengt de cliënt hier voorafgaand schriftelijk van op de hoogte met de stavingsstukken in bijlage.
Alle bedragen die het kantoor ontvangt voor rekening van derden worden onverwijld naar de betrokkenen doorgestort.

9. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid.
De adviezen, contracten, nota’s, conclusies, processtukken etc. opgesteld door de advocaat zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval, gewijzigd, verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt worden, in welke vorm ook, door de cliënt zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring.
Met uitzondering van de correspondentie van een wettelijk vertegenwoordiger is de correspondentie van de advocaat aan de cliënt, aan een andere advocaat of aan de autoriteiten van de Orde van Advocaten in de regel vertrouwelijk.

Indien de cliënt echter in het bezit komt van vertrouwelijke correspondentie, verbindt hij zich ertoe deze vertrouwelijk te houden, niet aan derden door te geven en er geen gebruik van te maken binnen of buiten de professionele relatie met de advocaat.

10. Anti-witwas- en anti-terrorisme-financiering
Afhankelijk van de aard van de opdracht hebben advocaten op grond van de Europese Anti-Witwas Richtlijn en de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, een identificatie- en waakzaamheidsverplichting ten aanzien van de cliënt.
De cliënt is dan ook verplicht om op actieve wijze mee te werken aan het identificatieonderzoek en verbindt er zich toe op eerste verzoek de gevraagde informatie te verstrekken. Tevens is de cliënt gehouden elke wijziging in zijn of haar status, lopende de opdracht, onverwijld mee te delen.
Indien de cliënt weigert of nalaat de gevraagde informatie te verstrekken heeft de advocaat het recht zijn tussenkomst te beëindigen.
Deze informatieverplichting heeft niet enkel betrekking op de cliënt – natuurlijke of rechtspersoon – maar eveneens op de lasthebbers (vertegenwoordigers, bestuurders) en de uiteindelijke begunstigden.

Indien wij in het kader van de ons toevertrouwde opdracht op enig ogenblik moeten vaststellen of vermoeden dat de cliënt betrokken is bij feiten die verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn wij gehouden de Stafhouder van de balie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, waarna deze zal beslissen of hij de ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor financiële informatieverwerking.

11. Nietigheid van één of meerdere bepalingen
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan. In dit geval zal de ongeldige of nietige bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de intentie van de oorspronkelijke bepaling.

12. Beëindiging van de overeenkomst
Zowel de advocaat als de cliënt kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat de reeds gepresteerde diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
Bij de beëindiging van de overeenkomst zal het kantoor, nadat alle kosten en honoraria vereffend zijn door de cliënt, de dossierstukken ter beschikking stellen hetzij van de cliënt hetzij van de aangeduide opvolger.
De advocaat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.

13. Archivering
Na de beëindiging van de dienstverlening wordt het dossier gearchiveerd en bewaard voor een periode van 5 jaar. Originele documenten zullen op schriftelijk verzoek aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem bewaard te worden.
Na verloop van 5 jaar wordt het dossier definitief vernietigd zonder voorafgaandelijke kennisgeving.
Het kantoor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade die zou voortvloeien uit de vernietiging van het dossier, zelfs indien het dossier nog originele stukken zou bevatten.

14. Onduidelijkheid – Tegenstrijdigheid
De huidige algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands met vertalingen in het Frans en Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies primeert de Nederlandstalige tekst die de enige authentieke is.

15. Wijzigingen
De advocaat behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen

16. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken
Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen de advocaat en de cliënt worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels.
Geschillen die niet minnelijk kunnen geregeld worden, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbanken van Brussel.