Erelonen

1. Algemeen
Hoewel het niet altijd mogelijk is om bij de aanvang van een dossier exact in te schatten wat de kostprijs ervan zal zijn, streven we naar volledige transparantie met betrekking tot mijn tarifering zodat U nooit voor onaangename verrassingen komt te staan.
Het eerste intakegesprek, hetzij op kantoor, hetzij online is gratis. Tijdens dit oriënterend gesprek van 40 minuten krijgt U een richtgevend mondeling advies en kan de mogelijke samenwerking verder besproken worden.
De te betalen vergoeding bestaat uit enerzijds het ereloon en anderzijds de kosten (kantoorkosten, gerechtskosten en voorgeschoten uitgaven).

2. Het ereloon
De erelonen worden berekend in functie van de werkelijk bestede tijd.
Deze diensten worden gefactureerd tegen een uurtarief van 150 EUR excl. BTW.
Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden tussentijdse provisies gevraagd. Dit zijn voorschotten op de eindstaat en worden berekend in functie van de voorziene werkzaamheden en kosten. Deze voorschotten worden uiteindelijk verrekend in de definitieve staat bij de beëindiging van de tussenkomst. Zo kan U uw betalingen spreiden en voorkomt U financiële verrassingen.
Bovendien worden de geleverde prestaties gedetailleerd opgeslagen en kan U op elk ogenblik een overzicht van de evolutie van de kosten in uw dossier opvragen.

3. Abonnementsformule
In het kader van juridische ondersteuning over welbepaalde termijn met regelmatige en vooraf afgesproken diensten bij de dagelijkse bedrijfsvoering zal een abonnementsformule of vast tarief op maat van de noden van de Cliënt worden opgesteld, waarbij deze van gunstigere voorwaarden kan genieten.

4. De kantoorkosten
De kantoorkosten zijn vaste en variabele kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn. Deze kosten worden als volgt berekend (exclusief BTW):

  • Opening dossier : 50€
  • Briefwisseling en dactylografie : 12€/pagina
  • Uitgaande E-mail: 0,70€/mail
  • Fotokopie, scan: 0,40€/pagina
  • Verplaatsingsvergoeding: 0,75€/km
  • Telefonische oproep naar vaste lijn of GSM : 2,50 € per begonnen 10 minuten
  • Afsluiting en archivering dossier: 30€
  • Aangetekende zending: reële kostprijs

5. Procedurekosten
De kosten eigen aan de juridische procedure (gerechtsdeurwaarderskosten, expertisekosten, vertalingen …), worden door de tussenkomende derde (gerechtsdeurwaarder, expert,..) rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.

6. Voorgeschoten uitgaven
De voorgeschoten uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden voor rekening van de cliënt zoals, zonder limitatief te zijn, griffierechten, dossierkosten, akten van de burgerlijke stand, opzoekingen in het Rijksregister… . Deze kosten worden doorgerekend aan de cliënt aan de reële kostprijs op basis van stavingsstukken.

7. Factuurvoorwaarden
Alle tussentijdse en definitieve kosten-en ereloonstaten moeten betaald worden binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke kennisgeving een intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 100 €.

Indien een provisienota of ereloonstaat ondanks uitdrukkelijk verzoek niet wordt voldaan, wordt de tussenkomst opgeschort nadat de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

De advocaat zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

Betwistingen van facturen dienen binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld.

8. Facturatiegegevens
Advocaat Reulens
Zevenbronnenstraat 100, 1653 Dworp
Zichtrekening : BE02 3632 2813 4340
BTW : BE0544.324.705